دروس دانشگاه

مبانی برنامه سازی در C

درس مبانی برنامه سازی با زبان c یک دروس پایه در رشته کامپیوتر می‌باشد، در این درس ابتدا به معرفی کامپیوتر خواهیم پرداخت سپس مبانی اعداد را بررسی خواهیم کرد سپس به فراگیری اصول الگوریتم نویسی خواهیم پرداخت بعد از تسلط بر روش‌های حل مسئله و ارائه الگوریتم نوبت به فراگیری زبان برنامه نویسی c خواهد رسید. دانشجویان محترم دانشگاه خیام مشهد می‌توانند منابع آموزشی، همچنین نمرات میانترم  این درس را که توسط مهندس بهرامی ارائه شده در این قسمت مشاهده نمایند.

مبانی برنامه سازی در python

درس مبانی برنامه سازی با زبان c یک دروس پایه در رشته کامپیوتر می‌باشد، در این درس ابتدا به معرفی کامپیوتر خواهیم پرداخت سپس مبانی اعداد را بررسی خواهیم کرد سپس به فراگیری اصول الگوریتم نویسی خواهیم پرداخت بعد از تسلط بر روش‌های حل مسئله و ارائه الگوریتم نوبت به فراگیری زبان برنامه نویسی c خواهد رسید. دانشجویان محترم دانشگاه خیام مشهد می‌توانند منابع آموزشی، همچنین نمرات میانترم  این درس را که توسط مهندس بهرامی ارائه شده در این قسمت مشاهده نمایند.