تعداد کل سئوالات
۵
تعداد پاسخ صحیح برای قبولی
۴
تعداد پاسخ صحیح شما
تعداد پاسخ اشتباه شما
سئوال ۱

برای تولید یک کرنل (فیلتر) از تابعی استفاده می شود؟

سئوال ۲

در فیلتر Average هرچه ماتریس فیلتر بزرگتر بزرگتر با شد ...

سئوال ۳

در فیلتر Disk هرچه قطر ماتریس فیلتر بزرگتر باشد ...

سئوال ۴

کدام یک روش لبه یابی نیست ؟

سئوال ۵

کاربرد تابع imnoise چیست؟