تعداد کل سئوالات
۵
تعداد پاسخ صحیح برای قبولی
۴
تعداد پاسخ صحیح شما
تعداد پاسخ اشتباه شما
سئوال ۱

برای تشخیص اشیاء در تصویر اگر ویژگی رنگی بی اهمیت باشد بهترین مد رنگی چیست؟

سئوال ۲

سئوال ۳

سئوال ۴

تست 7

سئوال ۵

تست 8